Všeobecné Obchodné Podmienky

Čl. 1
Objednávky

 1. Objednávateľ / kupujúci vyplní nezáväzný objednávkový formulár a odošle ho e-mailom na adresu firmy. Po prijatí objednávkového formulára našou firmou budú s objednávateľom/kupujúcim dojednané ďalšie detaily ohľadom objednávky (ako je cena a ďalšie možnosti) prostredníctvom e-mailu.
 2. Potvrdením objednávky objednávateľom/kupujúcim sa objednávka stáva záväznou a objednávateľ/kupujúci zároveň vyjadruje súhlas s  obchodnými podmienkami predávajúceho. Od toho momentu medzi objednávateľom/kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 3. Objednávka bude zaevidovaná do zákazkovej knihy až po potvrdení jej záväznosti objednávateľom/kupujúcim a po odsúhlasení všetkých detailov objednávky vrátane ceny a obchodných podmienok.
 4. O prijatí záväznej objednávky, zaevidovaní a o jej ďalšom vybavení budeme objednávateľa/kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky našou firmou.
 5. Každá záväzná objednávka musí obsahovať celé meno a priezvisko objednávateľa, fakturačnú a poštovú adresu, tel. kontakt, e-mail, názov tovaru, počet kusov alebo počet balení,  prípadne veľkosť, spôsob platby  a spôsob doručenia.
 6. V prípade, že je tovar objednávaný v súvislosti s podnikateľskou činnosťou objednávateľa, je potrebné v záväznej objednávke uviesť aj názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania.
 7. Po predložení živnostenského oprávnenia alebo výpisu z OR ponúkame zľavy na tovar a služby. Zľavy sú určené pre maloobchodné predajne na ďalší predaj, svadobné salóny, agentúry a pod. Minimálny jednorazový odber je 100,00 Eur bez poštovného a balného.
 8. Pri väčšom počte kusov sa pri dohode termínu dodávky požaduje aj záloha na materiál. Doplatok sa zrealizuje pri prevzatí resp. dodaní tovaru.
 9. K cene tovaru sa pripočítava poštovné alebo prepravné a balné podľa platného cenníka Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti v závislosti od zákazníkom zvoleného spôsobu dodania tovaru.
 10. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní spôsobom, aký si objednávateľ vyberie pri potvrdení záväznej objednávky. O dni expedície a dodaní tovaru bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 11. V prípade, že tovar doručuje prepravná služba, dáva objednávateľ predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt, prípadne e-mail.).
 12. Pri preberaní tovaru obdrží objednávateľ doklad o prevzatí tovaru, ktorý je v prípade platby na dobierku zároveň dokladom o zaplatení. Daňový doklad a dodací list bude doložený v balíku.
 13. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Náklady  na vrátenie tovaru znáša objednávateľ, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám.
 14. Pri uplatnení práva v súlade s čl. 1 ods. (13) je objednávateľ povinný kontaktovať predávajúceho pred vrátením tovaru a informovať ho o využití práva na vrátenie tovaru zaslaním písomného prehlásenia / vyplnený formulár / na odstúpenie od zmluvy. Písomné prehlásenie musí obsahovať číslo objednávky, číslo faktúry, dátum nákupu (doručenia dobierky) a číslo účtu v banke, na ktorý mu bude vrátená čiastka prevedená. Následne je objednávateľ povinný odoslať tovar predávajúcemu na vlastné náklady v stanovenej lehote – najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku nie je akceptovateľný. Tovar nesmie byť použitý, porušený a musí byť vrátený a zabalený v pôvodnom obale. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru na číslo bankového účtu.
 15. Ak objednávateľ /kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., je objednávateľ/kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 16. Ak objednávateľ/kupujúci udelí predávajúcemu súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Výslovný súhlas objednávateľ/kupujúci udelí predávajúcemu písomne – potvrdením záväznej objednávky – prostredníctvom e-mailu.
 17. Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom/kupujúcim okamihom, keď objednávateľ/kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 18. Čl. 1 ods. (14) sa netýka tovarov a služieb vyhotovených podľa osobitných požiadaviek objednávateľa/kupujúceho, v ktorých boli doplnené údaje, tovar bol vyrobený na mieru alebo dodanie tovaru je určené osobitne pre jedného zákazníka a ktoré je inak nepredajné.
 19. Objednávateľ/kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom objednávateľa/kupujúceho a objednávateľ/kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Čl. 2
Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Na všetky výrobky sa vzťahuje záručná doba určená zákonom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a poškodenie nesprávnym používaním alebo mechanické poškodenie.
 2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru, zavinenú prepravnou službou, alebo z viny nesprávne uvedenej adresy objednávateľa/kupujúceho. Objednávateľ/kupujúci je povinný si dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojim podpisom prevzatie nepoškodeného tovaru na doklade o prevzatí.

Čl. 3
Reklamácia

 1. Reklamácie sú vybavované podľa platného Obchodného zákonníka. Storno objednávky je možné zaslať e – mailom na našu adresu najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky našou firmou. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno a priezvisko objednávateľa/kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a číslo účtu v banke, na ktorý mu bude v prípade uhradenia zálohovej platby vrátená čiastka prevedená.
 2. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol a spoločne s reklamovaným tovarom ho zaslať na posúdenie našej firme a následné vyjadrenie sa k reklamácii.
 3. Tovar k posúdeniu reklamácie bude prijatý len vtedy, ak bude zbavený všetkých nečistôt, mastnoty a pod.
 4. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravnou službou je nutné si uplatniť priamo u pracovníka prepravnej služby alebo kuriéra. Poškodený tovar objednávateľ/kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 5. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez výhrad potvrdil objednávateľ/kupujúci pracovníkovi prepravnej služby nebudú uznané predávajúcim ako oprávnené. Plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi/kupujúcemu poskytnuté.
 6. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje objednávateľa/kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ/kupujúci má právo možnosť dodania náhradného tovaru odmietnuť a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi/kupujúcemu v lehote 14 dní na ním uvedený bankový účet.

Čl. 4
Spracovanie osobných údajov

 1. Firma Skloštúdio J Janka Desiatniková, so sídlom: Lúčna 824/22, 093 01 Vranov nad Topľou, prevádzka : Čapajevova č. 6, 066 01 Humenné, IČO: 34976507, registrovaná na OÚ Vranov nad Topľou odb. živnost. podnik. reg. 713-6247 č. žo. 2004/02012/2, (ďalej len predávajúci) spracováva  v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 20016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ( ďalej len ,,Nariadenie “ ), nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa (sídlo firmy), e-mail, telefónne číslo. Uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a fakturáciu, ďalšie plnenia, vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b). Spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
 2. Predávajúci spracováva uvedené osobné údaje tiež za účelom evidencie zmluvy (objednávky) a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu. Takéto spracovanie osobných údajov je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) – Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov predávajúceho.
 3. Na e-mail kupujúceho môžu byť zasielané novinky a iné obchodné správy, ak to kupujúci neodmietne. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o službách informačnej spoločnosti. Tieto oznámenia môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho.
 4. Osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín.
 5. Predávajúci nemá osobu tzv. poverenca. Predávajúceho je možné kontaktovať na e-mailovej adrese, uvedenej v kontakte.
 6. Kupujúci v zmysle platnej legislatívy dáva predávajúcemu súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 1, čl. 4  Spracovanie osobných údajov – a /alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 8. Spracovávané údaje nebudú predávajúcim zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.
 9. Poskytnuté údaje budú predávajúcim použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.
 10. Právo dotknutej osoby: právo požadovať prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenos svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Čl. 5

 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení neskorších predpisov a zákonov, má právo spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
 2. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom obale. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 3. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom objednávateľa/kupujúceho a objednávateľ/kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 6. Pri doručení objednávky prepravnou službou spotrebiteľ podpíše prijatie tovaru bez výhrad / s výhradami. Za reklamácie zodpovedá prepravná služba ( kuriér, pošta ).

Objednávateľ zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovej stránke www.sklostudio.sk

Obchodné podmienky sú platné od 21.05.2018 do odvolania.
Informácia pre spotrebiteľa: Obchodné podmienky platia v plnom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

Doprava tovaru a platobné podmienky

Spôsob platby:

 • Dobierka – pri prevzatí tovaru od kuriéra
 • Prevod na účet – platba na účet uvedený v zálohovej faktúre alebo faktúre

Spôsob doručenie tovaru:

 • Prevzatie na prevádzke- osobné prevzatie tovaru v sídle prevádzky (Čapajevova 6, Humenné)
 • Slovenská pošta- balíky zasielané Slovenskou poštou sú zasielané ako dobierka, poštovné a balné je vypočítané podľa cenníka Slovenskej pošty a pripočítané k cene tovaru. Doručenie Slovenskou poštou trvá 2 – 3 pracovné dni v rámci Slovenska.
 • Prepravná spoločnosť- balíky zasielané prepravnou spoločnosťou sú v rámci Slovenska doručené zvyčajne do 24 hodín od podania. Cena prepravného je pripočítaná k cene tovaru podľa cenníka danej prepravnej spoločnosti.

Pokyny pri dodávke prepravnou službou

 • O zaslaní objednávky  Vás budeme priebežne informovať.
 • Tovar bude doručený určenou prepravnou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou v balíku.

Každý balík je poistený!!!!!

Balík bude obsahovať daňový doklad s dodacím listom. Faktúra môže byť na vyžiadanie zaslaná aj v elektronickej podobe na email objednávateľa.

Čo robiť v prípade poškodenej zásielky alebo straty zásielky:

Prepravná služba:

 • Reklamáciu podáva odosielateľ alebo príjemca zásielky prepravnej spoločnosti vždy písomne.
 • Neporušenosť tovaru je príjemca povinný skontrolovať ihneď pri prevzatí zásielky a  v prípade poškodenia alebo straty zásielky bezodkladne spísať protokol o škodovej udalosti  a vyhotoviť fotodokumentáciu so zodpovedným pracovníkom prepravnej služby. Ďalej sa riadi obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom danej prepravnej služby.
 • O škodovej udalosti informujte prosím našu firmu čo najskôr. Do toho času je potrebné uschovať tovar v poškodenom obale.
 • Neposielajte nám poškodený tovar späť bez nášho upovedomenia, nebude prijatý a vráti sa Vám späť. Na reklamáciu staršiu ako 24 hodín od doručenia tovaru prepravcom nemôžeme už uplatňovať spôsobenú škodu u prepravcu. Je nám ľúto, ale táto škoda nebude braná na zreteľ.

Slovenská pošta:

 • Ak prepravu zabezpečuje Slovenská pošta, v prípade akéhokoľvek poškodenia je potrebné na pošte alebo u kuriéra pošty spísať reklamáciu a  uplatniť si náhradu škody od Slovenskej pošty. Slovenská pošta ručí za doručenie poistených balíkov. Reklamácie na pošte sú vybavované do 30 dní.

Ako postupovať pri riešení prípadných reklamácií pri doručovaní:

 • Pri preberaní poškodeného tovaru ihneď urobiť zápis o škodovej udalosti s prepravnou službou z titulu poistenia zásielky – balíka
 • Kontaktovať našu firmu s oznámením, že došlo ku škodovej udalosti –  mobil: 0907 198 795, e-mail: info@sklostudio.sk
 • V žiadnom prípade nám neposielajte reklamovaný tovar späť bez absolvovania  vyššie uvedených krokov. Tovar nebude prijatý na náš sklad!

 

S prianím čím menej škodových udalostí a čím viac Vašej spokojnosti

Janka Desiatniková